“Kogukonna Metsad” (MTÜ)

Mets ei ole meie oma. Meie vastutus on seda hoida.

Meie põhimõtted


Ühingu tulu kasutatakse üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Ühing ei jaota kasumit oma liikmete vahel.

Ühingu tegevuse eesmärgid:
  • Koondada sarnaste huvide ja taotlustega liikmed ühingusse.
  • Organiseerida ühingu liikmeid aga ka kogukondade liikmeid laiemalt koostööle metsade ja loodusväärtuslike maade kokkuostmiseks, nende säilitamise ja jätkusuutliku arendamise eesmärgil.
  • Ühingu metsi (ja maid) võib majandada ainult kooskõlas jätkusuutlikkuse põhimõtetega, väärtustades looduskeskkonda.
  • Lageraie on ühingu metsades keelatud. Jahipidamine ühingu metsades on keelatud.
  • Metsamajandamine võib piirduda ainult tormimurru koristamisega, sanitaarraiega, oma liikmetele küttepuidu varumisega väikeses koguses ja liikmete poolt sätestatud korras, metsasaaduste (marjad, seened jms.) väärindamisega.
  • Metsaostuks kogutud vahendeid võib kasutada  ka muu metsamaa ostuks kui algselt planeeritud, juhul kui võimalik metsamüüja taganeb tehingust või väljavalitud metsamaa ostmine muul viisil võimatuks osutub. 
Ühingu liikmete vahelise ühistegevuse propageerimine ja arendamine:
  • Metsandusalane ning mahepõllumajandusalane koolitus ja konsultatsioon.
  • Metsanduslike ja mahepõllumajanduslike ürituste organiseerimine ja läbiviimine ning oma liikmete esindamine nendel.
  • Metsa kõrvalkasutuse-loodusturismi ja loodushariduse arendamine.